Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolari (2018-yil 9-avgust holatiga ko'ra)

Абдукаримов Абдусаттар
Abdukarimov Abdusattar

Tug’ilgan sanasi: 04.04.1942 y.
Saylangan yili: 19.05.2000 y.
Mutaxassisligi: Molekulyar genetika.
 
Абдуллабеков Каххарбек Насырбекович
Abdullabekov Kahhorbek Nasirbekovich

Tug’ilgan sanasi: 25.12.1942 y.
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Geofizika.
 
Абдуллаев Абдумавлян Абдуллаевич
Abdullayev Abdumavlon Abdullaevich

To'g'ilgan sanasi: 13.07.1930 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Molekulyar genetika.
 
Абдуллаев Джура Абдуллаевич
Abdullaev Jo'ra Abdullaevich

To'g'ilgan sanasi: 21.02.1927 y. 
Saylangan yili: 08.12.1989 y. 
Mutaxassisligi: Axborotlarga ishlov berish tizimlari.
 
 
Абидова Мухаббат Фазиловна
Obidova Muxabbat Fozilovna

Tug'ilgan sanasi: 18.10.1931 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Kimyo texnologiyasi jarayonlari va asbob-uskunalari.
 
Азимов Джалалитдин Азимович
Azimov Jaloliddin Azimovich

Tug'ilgan sanasi: 10.03.1938 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Zoologiya.
 
Акбаров Хабибулла Асатович
Akbarov Habibulla Asatovich

Tug'ilgan sanasi: 24.03.1936 y. 
Saylangan yili: 22.04.1994 y. 
Mutaxassisligi: Ruda konlari geologiyasi.
 
Алимов Шавкат Арифджанович
Alimov Shavkat Orifjonovich

Tug'ilgan sanasi: 02.03.1945 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Matematika.
 
Арипов Тахир Фатыхович
Aripov Toxir Fotixovich

Tug'ilgan sanasi: 07.09.1945 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Biomakromolekulyar spektroskopiyasi.
 
Аскаров Ахмадали Аскарович
Asqarov Ahmadali Asqarovich

Tug'ilgan sanasi: 25.09.1935 y. 
Saylangan yili: 24.09.1987 y. 
Mutaxassisligi: Arxeologiya.
 
Аскаров Мирходжи Аскарович
Asqarov Mirxoji Asqarovich

Tug'ilgan sanasi: 30.04.1931 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Yuqori molekulali birikmalar kimyosi.
 
Ашуров Мухсинджон Хуррамович
Ashurov Muxsinjon Xurramovich

Tug'ilgan sanasi: 19.11.1949 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Quvvatli lazer fizikasi.
 
Аюпов Шавкат Абдуллаевич
Ayupov Shavkat Abdullaevich

Tug'ilgan sanasi: 14.09.1952 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Operator algebralari nazariyasi.
 
Базарбаев Джуманазар
Bozorboev Jumanazar

Tug'ilgan sanasi: 13.11.1933 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Falsafa.
 
Беглов Борис Михайлович
Beglov Boris Mixaylovich

Tug'ilgan sanasi: 08.07.1938 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Anorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi.
 
Бекмуратов Тулкун Файзиевич
Bekmurodov To'lkin Fayzievich

Tug'ilgan sanasi: 18.04.1935 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Hisoblash mashinalari, komplekslari, tizimlari va tarmoqlari.
 
 
Гуламов Кадыр Гафурович
G'ulomov Qodir G'ofurovich

Tug’ilgan sanasi: 17.02.1945 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Yuqori energiyalar fizikasi.
 
Гулямов Саидахрар Саидахмедович
G'ulomov Saidaxror Saidaxmedovich

Tug’ilgan sanasi: 25.06.1947 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Iqtisodiyot.
 
Даминов Тургунпулат Абидович
Daminov Turg'unpo'lat Obidovich

Tug’ilgan sanasi: 25.04.1941 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Pediatriya.
 
Захидов Ромэн Абдуллаевич
Zoxidov Romen Abdullaevich

Tug’ilgan sanasi: 17.12.1937 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Umumiy energetika.
 
Ибрагимов Нигматулла
Ibrohimov Ne'matilla

Tug’ilgan sanasi: 08.08.1945 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Manbashunoslik.
 
Искандаров Садулла
   Iskandarov Sadulla

Tug’ilgan sanasi: 05.02.1939 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Organik kimyo.
 
Искандаров Тулкин Искандарович
Iskandarov Tolqin Iskandarovich

Tug’ilgan sanasi: 25.04.1939 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Ekologiya.
 
Искандеров Ибрагимжан Искандерович
Iskandarov Ibrohimjon Iskandarovich

Tug’ilgan sanasi: 08.05.1932 y. 
Saylangan yili: 22.06.1979 y. 
Mutaxassisligi: Sanoat iqtisodi.
 
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович
Komilov Mirzayan Mirzaahmedovich

Tug’ilgan sanasi: 17.10.1936 y. 
Saylangan yili: 22.04.1994 y. 
Mutaxassisligi: Informatika, hisoblash tarmoqlari.
 
Каримов Шавкат Ибрагимович
Karimov Shavkat Ibragimovich

Tug’ilgan sanasi: 21.06.1943 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Xirurgiya.
 
 
Ким Владимир Васильевич
Kim Vladimir Vasil'evich

Tug’ilgan sanasi: 25.09.1929 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti.
 
Мавлани Машхура Игамовна
Mavlani Mashxura Egamovna

Tug’ilgan sanasi: 04.03.1934 y. 
Saylangan yili: 08.12.1989 y. 
Mutaxassisligi: Mikrobiologiya.
 
Мамадалимов Абдугафур Тишабаевич
Mamadalimov Abdug'afur Teshaboevich

Tug’ilgan sanasi: 01.02.1947 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Fizika.
 
Мукимов Камил Мукимович
Muqimov Kamil Muqimovich

Tug’ilgan sanasi: 14.02.1940 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Magnit hodisalar fizikasi.
 
Муминов Рамизулла Абдуллаевич
Mo'minov Ramizulla Abdullaevich

Tug’ilgan sanasi: 24.10.1941 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Yarim o'tkazgichlar va dielektriklar fizikasi.
 
Муминов Талиб Мусаевич
Mo'minov Tolib Musaevich

Tug’ilgan sanasi: 11.01.1943 y. 
Sylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi.
 
Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович
Musoxonov Mirzayusuf Mirzamaxmudovich

Tug’ilgan sanasi: 10.09.1943 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Solitonlar va to'lqin jarayonlari nazariyasi.
 
Назаров Бахтияр Аминович
Nazarov Baxtiyor Aminovich

Tug’ilgan sanasi: 17.09.1945 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Zamonaviy milliy adabiyot.
 
Насыров Темуржон Хайруллаевич
Nosirov Temurjon Xayrullaevich

Tug’ilgan sanasi: 25.07.1941 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Elektroenergetika.
 
Негматов Сайибжан Садыкович
Negmatov Sayibjon Sodiqovich

Tug’ilgan sanasi: 16.04.1941 y. 
Saylangan yili: 22.04.1994 y. 
Mutaxassisligi: Noorganik kimyo.
 
Парпиев Нусрат Агзамович
Parpiev Nusrat Agzamovich

Tug’ilgan sanasi: 14.09.1931 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Noorganik kimyo.
 
Раджабов Тельман Дадаевич
Rajabov Telman Dadaevich

Tug’ilgan sanasi: 15.08.1935 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Asbobsozlik materiallari texnologiyasi va uskunalari.
 
Расулев Уткур Хасанович
Rasulev O'tkir Xasanovich

Tug’ilgan sanasi: 11.07.1939 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Fizikaviy elektronika.
 
Рашидов Турсунбай Рашидович
Rashidov Tursunboy Rashidovich

Tug’ilgan sanasi: 27.05.1934 y. 
Saylangan yili: 07.09.1984 y. 
Mutaxassisligi: Quyosh mexanikasi, yerosti binolarining zilzilabardoshligi.
 
Рашидова Сайёра Шарафовна
Rashidova Sayyora Sharafovna

Tug’ilgan sanasi: 02.08.1943 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Yuqori molekulali birikmalar kimyosi.
 
Ртвеладзе Эдвард Васильевич
Rtveladze Edward Vasilievich

Tug’ilgan sanasi: 14.05.1942 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Tarix.
 
Саатов Талъат Саатович
Saatov Tal’at Saatovich

Tug’ilgan sanasi: 15.02.1940 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Biokimyo.
 
Садуллаев Азимбай
Sadullaev Azimboyi

Tug’ilgan sanasi: 09.01.1947 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Funksiya nazariyasi.
 
Саидов Мухтар Сафарбаевич
Saidov Muxtor Safarboevich

Tug’ilgan sanasi: 21.11.1930 y. 
Saylangan yili: 07.09.1984 y. 
Mutaxassisligi: Yarim o'tkazgichlar va dielektriklar fizikasi.
 
Салахитдинов Махмуд Салахитдинович
Salaxitdinov Maxmud Salaxitdinovich

Tug’ilgan sanasi: 23.11.1933 y. 
Saylangan yili: 16.03.1974 y. 
Mutaxassisligi: Matematika.
 
Салихов Шавкат Исмаилович
Salixov Shavkat Ismailovich

Tug’ilgan sanasi: 12.12.1944 y. 
Saylangan yili: 08.06.1995 y. 
Mutaxassisligi: Toksinlar kimyosi.
 
Саттаров Джуракул Саттарович
Sattarov Jo'raqul Sattarovich

Tug’ilgan sanasi: 01.10.1938 y. 
Saylangan yili: 22.04.1994 y. 
Mutaxassisligi: Agrokimyo.
 
Ташмухамедов Бекджан Айбекович
Toshmuxamedov Bekdjon Oybekovich

Tug’ilgan sanasi: 27.01.1935 y. 
Saylangan yili: 24.09.1987 y. 
Mutaxassisligi: Fiziologiya.
 
Тураев Назар Юлдашевич
Turaev Nazar Yuldashevich

Tug’ilgan sanasi: 19.05.1938 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Fizika.
 
Турсунмухамедов Саттар Пазилханович
Tursunmuxamedov Sattor Pazilxonovich

Tug’ilgan sanasi: 11.01.1929 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Ijtimoiy falsafa.
 
Тухтаев Сайдиахрол
To'xtaev Saydiaxrol

Tug’ilgan sanasi: 01.09.1942 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Noorganik kimyo.
 
Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович
Ubaydullaev Abdulla Muxarramovich

Tug’ilgan sanasi: 20.03.1934 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Ftiziatriya va pulmonologiya.
 
Убайдуллаева Раъно Ахатовна
Ubaydullaeva Ra’no Axatovna

Tug’ilgan sanasi: 04.11.1936 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Iqtisodiyot.
 
Фарманов Шакир Касымович
Farmonov Shokir Qosimovich

Tug’ilgan sanasi: 20.02.1941 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Extimollar nazariyasi va matematik statistika.
 
Хамидов Хусниддин
Xamidov Xusniddin

Tug’ilgan sanasi: 05.01.1935 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Tilshunoslik, adabiyotshunoslik.
 
Хаджиев Джавват Хаджиевич
Hojiev Javvat Hojievich
 

Tug’ilgan sanasi: 04.07.1938 y. 

Saylangan yili: 19.05.2000 y. 

Mutaxassisligi: Matematika.
 
Эшкувватов Бегмамат
Eshquvvatov Begmamat

Tug’ilgan sanasi: 20.08.1938 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Mashinalar va agregatlar.
 
Юлдашев Бехзад Садыкович
Yuldashev Bekzod Sodiqovich

Tug’ilgan sanasi: 09.05.1945 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Yuqori energiyalar fizikasi.
 
Юсупбеков Нодырбек Рустамбекович
Yusupbekov Nodirbek Rustambekovich

Tug’ilgan sanasi: 07.01.1940 y. 
Saylangan yili: 19.05.2000 y. 
Mutaxassisligi: Kimyo texnologiya.